Bodrum_1772

BODRUM 1772 

 1. Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur:
  Yurt içinde ve yurt dışında dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayrım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, insanlar ve ülkeler arasında köprüler kurmak, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, doğal afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme veya eziyete uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
 2. Toplumumuza ve mensubu olduğumuz medeniyet havzasına öncülük edecek kadrolar ve kurumlar oluşturmak.
 3. Kültür, sanat, bilim ve farkındalık gibi sahalarda toplumumuzun her yönden gelişmesine ve insanlarımızın üretkenliğine katkıda bulunmak.
 4. Üyeleri arasında ve tüm toplum katmanlarında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak, ihtiyaç sahiplerine eğitim, gıda, giyim, sağlık, kira, yakacak vb. zaruri ihtiyaç alanlarında ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, Gıda Bankacılığı kapsamında gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri bağışı kabul etmek ve Gıda Bankacılığı kapsamında faaliyet yürütmek.
 5. İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak.
 6. Dil, din, düşünce, eğitim, sanat, edebiyat vb. alanlarda nitelikli düşünceler/ürünler/anlayışlar/projeler üretilmesini, nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 7. Çevre temizlik ve sağlığı, tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunması, halka tanıtılması ve kültürümüze kazandırılması konularında, kamu kararına yönelik etkin ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak.
 8. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan vb. her türlü afete, savaşa, iç savaşa, etnik ayrımcılığa maruz kalan kişilerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak, bu maksatla bu hallerde görevlendirilmek üzere ekipler hazırlamak ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapmak.
 9. Engelliler (fiziksel, zihinsel) için projeler geliştirmek, “Engelsiz Yaşam” çalışmalarına, proje ve programlarına katkı sağlamak.
 10. Ulusal ve uluslar arası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak, doğal yaşam ve gelecek için kısa ve uzun vadeli projeler, programlar yapmak, eğitim vermek, uygulamalı kurs, seminer ve konferans düzenlemek.
 11. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır. Belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.